Sherazi outplays Saravan

Sherazi outplays Saravan

Sherazi won 56-20, 94-02, 60-12.Sajan Bopanna and L Nagaraj also registered victories on the day. Bopanna overcame Shabaaz Khan 3-1 while Nagaraj outclassed Arjun Prakash 3-0.
Results: Mundir Sherazi bt Saravan 3-0 (56-20, 94-02, 60-12); Micheal Rebello bt Vasanth D 3-2 (56-28, 10-70, 46-54, 52-40, 75-55); Sajan Boppanna bt Shabaaz Khan 3-1 (68-25, 36-64, 63-35, 64-11); L Nagaraj bt Arjun Prakash 3-0 (51-33, 45-34, 59-18); Arvind Savur bt Diwakar 3-1 (57-36, 33-43, 72-19, 67-30); Suraj Mohan bt V Venkatesh 3-0 (55-29, 56-69, 64-8, 67-25); Karl Alphonso bt Shankerlingam 3-2 (47-10, 67-30, 20-50, 34-44, 78-20); Ramesh bt Nikhil Pise 3-1 (69-40, 50-45, 30-61, 47-11); Sheetal Kumar bt Rajesh 3-1 (67-25, 71-19, 38-60, 71-25); KS Naveen Kumar bt Sudin M 3-0 (82-1, 62-5, 77-23); Shrenik A Jain bt Kiran Kumar 3-0 (60-55, 54-13, 50-25); Rajeev bt Rajendra CC 3-2 (44-56, 69-57, 49-36, 38-61, 37-26); Deepak A bt Sabariram 3-0 (72-43, 70-42, 75-42); KB Hariharan bt Venu K 3-2 (49-63, 60-31, 19-59, 63-53, 77-43); German Girish bt Ovais Ali 3-2 (66-21, 41-69, 26-68, 73-33, 61-42); Kanikraj bt Syed N Peeran 3-1 (66-55, 59-34, 53-67, 62-56); Md Ali bt Sameer Sait 3-0 (60-6, 65-43, 67-30); Tilak  Naidu bt Md Taj 3-0 (54-13, 59-44, 58-28); Anand HE bt S Suman 3-1 (49-3, 55-51, 23-56, 74-0).