Nataraj wins 400M gold


Results (only winners): Men: 400M: 35+: D A Nataraj 58.8. 40+: Vinod 1:04.3. 45+: Padmanabha 1:02.3. 50+: Ajay 1:07.4. 55+: Mahadevu 1:13.0. 60+: Shivappa 1:15.9. 65+: Megharaj 1:20.8. 80+: Chandrashekar 3:21.5. 1000M: 35+: Srinivas 38:18.7. 40+: MS Gavade 44:27.21. 45+: Baralu 41:58.6. 50+: Kodandapani 42:02.30. 55+: Javarappa 54: 09.64. 60+: Manjunatha 46:03.2. 65+: Narayana 1:09.32. 0+: Rajaram 1:09.47. 80+: Deshpande 1:25.41. 100/110M hurdles: 35+: Mukesh 22.7. 40+: Patil 20.1. 45+: Lokesh 17.6. 60+: Afsar 24.5. 300/400M hurdles: 35+: Vishwanath 1:17.5. 45+: Krishnamurhty 1:34.9. 50+: Jayaram 1:32.4. 55+: Bhat 1:42.7. 60+: Narasimhaiah 1:02.2. Triple jump: 35+: Ranganath 11.25. 40+: Harinarayana 9.76. 45+: Gopinath 10.02. 50+: Bheemaiah 9.4. 55+: V Marappa 9.76. 60+: Chavan 9.09. 65+: Karugayya 6.74. Women: 400M: 35+: Ajitha 1:10.3. 45+: Vishalakshi 1: 31. 2. 55+: Kamala 1:25.0. 60+: Lalithamma 2:25.1. 65+: Uma Devi 2:18.3. 1000M: 35+: Laitha 1:01.45. 45+: Mainavati 1:21.38. 55+: Sharada 1:11.08. Discus: 35+: Bhagyalakshmi 17.2. 40+: Akkamma 19.34. 45+: Shantha 18.78. 50+: Bhavane 14.95. 55+: Pushpa 9.35. 60+: Nagararnamma 14.96. 65+: Seethama 14.86. Javelin: 35+: Jayashree 21.84. 40+: Akkamma 18.7. 45+: Reeth Abraham 31.3. 50+: Ann P 22.3. 55+: Jayamma 15.04. 60+: Jayapadma 12.5.

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)