Koushik, Manasa score victories

Koushik, Manasa score victories

Title favourite Girish A Koushik of Mysore moved into the next round with a win over Bangalore’s Manas Lakshmiprasad.
Seven players, including Koushik and Akshay Bharadwaj, share the top spot with three points.
Important Results: III round: Manas Lakshmiprasad (2) lt to Girish A Koushik (3); Augustin A (3) bt Vivekraj (2); Amith N Mahesh (2) lt to Bharadwaj Akshay (3); Satvik M (2) lt to Manasa HR (3); Nischal P (2) lt to Anantharam RU (3); Aditya Pai K (2.5) drew Varma Shabdhik (2.5); Yashaskar Jois (2.5) drew Chirag M Ramesh (2.5); Neeraj S Pai (2.5) drew Ajay SM (2.5); Vishruth Sham (2) lt to Vijeth TA (3); Pangal Gopalkrishna Nayak (2) lt to Tulsi M (3); Naren N Kumar (1.5) lt to Anishcharith C Bhandary (2.5); Dhrikshu K Vasant (1.5) lt to Amogha HA (2.5); Arjun Adappa (1.5) lt to Parthasarathy R (2.5); Sharan Rao (2.5) bt Aryamitra Srinivasan (1.5); Subramanya Acharya N (1.5) lt to Kaushik HS (2.5); Nikhil R Umesh (2.5) bt Gaurav S Bangera (1.5); Prabhanjan LS (1.5) lt to Dheeraj H (2.5); Akshay Subramanya (1.5) lt to Tejas Prasad (2.5); Pavan P Bhat (1) lt to Prakhyath Kc (2); Abhishek U Akki (2) bt Pranav M Bhat (1).
II round: Girish A  Koushik (2) bt Abhishek  U Akki (1); Aditi B Rao (1) lt to Augustin A (2); Bharadwaj Akshay (2) bt Akash K Shetty (1); Adityahrydai Srinivasan (1) lt to Satvik M (2); Anantharam RU (2) bt Amogh Narayan (1); Varma Shabdhik (2) bt Amrita Narayan (1); Chirag M Ramesh (2) bt Ankith N Mahesh (1); Amogha HA (1.5) drew Arjun Adappa (1.5); Akshatha R (1) lt to Neeraj S Pai (2); Vijeth TA (2) bt Chiranth MD (1); Amogha K S (1) lt to Pangal Gopalkrishna Nayak (2); Parthasarathy R (1.5) drew Dhrikshu K Vasant (1.5); Anishcharith C Bhandary (1.5) drew Sharan Rao (1.5); Kaushik HS (1.5) drew Gaurav S Bangera (1.5); Anutthama A (1) lt to Manas Lakshmiprasad (2); Vivekraj (2) bt Sangeetha Suresh (1); Dheeraj H 1.5) drew Nikhil R  Umesh (1.5); Amith N Mahesh (2) bt Sheetal S (1); Fayzan Rouf (1) lt to Nischal P (2); Manasa HR (2) bt Shreyas Pandith (1).