Gritty Sports Hostel rout Devanga

Gritty Sports Hostel rout Devanga

Results: SAI, Dharwad: 41 (Devanna 17) bt SBI: 33 (Jagadish 9). HT: 25-16; Sports Hostel: 97 (Praveen 22, Jairaj 18) bt Devanga Union SC: 49. HT: 54-17; IBBC: 59 (Shivaraj 17) bt NGV SC: 49 (Abhishek 25). HT: 34-25; JSC: 86 (Kaif 11, Kaushal 11) bt BEL SC: 56 (Bobby 24, Saif 12). HT: 39-26; Kanaka Kolar: 53 (Guruprasad 24, Vishwanath 10) bt VBC, Mandya: 48 (Aravind 15). HT: 31-21; Beagles BC: 76 (Yashas 17, Nebss 15) bt Pinakini Gauri Bnur: 44 (Nagendra 18). HT: 41-21; Vijaya Bank: 82 (Srinivas Gowda 25, Basavaraj 16) bt Rovers, Dharwad: 46 (Pavan 23, Sunil 12). HT: 46-23; CMP: 43 (Kabilan 20, Vinay Kumar 11) bt Southern Blues: 28 (Naveen 15). HT: 19-15; Merchants, Davangere: 49 (Sachin 10, Shanth Kumar 13) bt Bosch, Bangalore: 22 (Mahesh 9); Vinamapura SC: 40 (Arun 16) bt Greens, Davangere: 18 (Teju S 12). HT: 12-11.