×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Sajan grabs three wins

Last Updated : 27 January 2011, 16:17 IST
Last Updated : 27 January 2011, 16:17 IST

Follow Us :

Comments

Results:

Group A: Sajan Bopanna beat Aman Baswanar 5-0; G Babu bt Ponnappa 5-3; Sajan B bt Ponnappa 5-0; G Babu bt Aman B 5–0; Sajan B bt G Babu 5–2; Ponnappa bt Aman
Baswani 5–1.

Group B: V Anand bt Kusha 5–0; Yogesh Kumar bt Nikhil Reddy 5–4; V Anand bt Nikhil R 5–1; Yogesh K bt Kusha 5-1; Yogesh K bt V Anand 5–2; Nikhil R bt Kusha 5–3.

Group C: KS Naveen bt Sabya Sachi 5–0; Supreeth YG bt Niranjan 5–4; KS Naveen bt Niranjan 5–0; Supreeth YG bt Sabya S 5–4; KS Naveen bt Supreeth YG 5–1.  

Group D: Ninad Pise bt Suman S 5–0; Vinay Katrela bt Pranav 5–1; Ninad Pise bt Pranav 5-0; Vinay Katrela bt Suman S 5–1; Suman S bt Pranav 5–0.  

Group G: Balaji Reddy bt T Rakesh 5–0; T Srinivas bt T Rakesh 5–0; Balaji R bt Sambit Patnaik 5–3; Sambit P bt T Rakesh 5–1; Balaji R bt T Srinivas 5–2; T Srinivas bt Sambit P 5–3.

Group H: Anand HE bt Vishal 5-0; Ajay Bhushan bt Karthik 5–2; Ajay B bt Vishal 5–0; Karthik bt Anand HE 5–2; Karthik bt Vishal 5-1; Ajay B bt Anand HE 5–3.

ADVERTISEMENT
Published 27 January 2011, 16:17 IST

Follow us on :

Follow Us

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT