Kisthish blanks Javed

Kisthish blanks Javed

Results: R Kisthish bt Md Javed 3-0; Subyan bt Raman 3-0; Karan bt Zahid 3-0; Parthiban bt Chinnaya 3-1; Karthik S Reddy bt S Ashok Kumar 3-0; Adil Sherazi bt Shrivatsa 3-0; Suresh R bt Ziya Rehman 3-2; Raghunandan bt Aman 3-1.
Ramesh Muddareddy bt Niranjan 3-1; Manish P bt Sri Krishna 3-1; Khaja Abdul Razack bt Shekar 3-2; Md Athar bt HR Shivashankar 3-1; Kiran AK bt Arus 3-1; Cyril bt Avinash 3-2; Deepak bt Mohsin Zakir 3-0; Krishna bt Pramod 3-1; Shankarlingam bt Sunil 3-0; V Venkatesh bt MK Ramesh Anand 3-0; Kiran Kumar bt Kartik 3-2; Saravana bt Aseebella 3-1.