Samuel routs Kartik

Results:

John Samuel bt Kartik 3-0 (43-14, 36-14, 33-14); Karthik bt Avinash 3-0 (36-0, 33-10, 31-8); Shazaan bt Sandeep MS 3-1 (23-17, 32-29, 18-33, 31-23); Kamalesh bt Chetan 3-2 (11-49, 37-28, 49-12, 19-27, 32-22); R Santosh bt Vishwanath GI 3-0 (42-17, 40-1, 48-12); Syed Farooq bt Harish A 3-0 (33-10, 51-21, 22-10); Atul Kadam bt Lakshmisham S 3-2 (49-18, 24-25, 39-41, 46-17, 35-10); Anand Shah bt Tahir Hussain 3-2 (35-33, 33-36, 32-39, 27-19, 33-7); Manish P bt Shiva Shankar MR 3-0 (34-18, 38-1, 36-2); Vasanth bt Sandeep 3-0 (44-30, 37-12, 36-22); Jaya Prakash Nair bt Arjun Mehta 3-2 (34-19, 35-36, 9-42, 35-34, 32-7); Krishna Kanth bt Arasu M 3-0 (32-24, 38-19, 49-30); Tilakraj bt Aman B 3-1 (31-22, 13-33, 35-12, 34-24); Sameer Sait bt Pramodh 3-0 (37-27, 50-13, 35-4); Neelakanta M bt Deepak Patre 3-0 (22-11, 28-23, 39-27); Santosh Nazare bt Sunil N 3-2 (25-29, 18-29, 43-3, 30-10, 40-10); Sufiyan bt Krishna Chandra 3-2 (33-15, 14-36, 36-2, 19-35, 33-0); Sakshi bt Guru Prasad 3-2 (10-36, 35-12, 16-29, 42-15, 39-29); Prithvi Prasad bt Germain Girish 3-2 (35-29, 27-31, 43-18, 25-39, 36-1); Sajesh bt Abas Abdul Hussain 3-0 (36-9, 25-15, 27-13); Pranav Prabhakar bt Siddarth MN 3-1 (10-32, 41-12, 32-5, 34-13).

DH Newsletter Privacy Policy Get the top news in your inbox
GET IT
Comments (+)