Office-bearers elected

Office-bearers elected


The Directors are B S Ranganatha, S Ananth, M N Ram , H C Swayamprabha, K Ambaram, Satish E Vagale, G M Ambaramsa, Magaji Baad K Somashekar, D M Srinivasa, H N Somanath, B Giridhara, S N Shivanna and K Hemavathi.