×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Gagan, Jagadish bite the dust

Last Updated : 11 July 2010, 16:30 IST

Follow Us :

Comments

Gahan MG lost to Murali Krishnan and Jagadish HD fell to Udeshi Aditya.
Results (third round): Thipsay Praveen M (Mah, 2) lt to Vinoth Kumar M (TN,3); Kulkarni Rakesh (Mah, 2.5) drew Satyapragyan Swayangsu (IA, 2.5); Neelotpal Das (ONGC, 25) drew Pranav Shetty (Mah, 2.5); Shreyans K Shah (Mah, 2) lt to Thejkumar MS (SWR, 3); Venkatesh MR (BPCL, 3) bt Kathmale Sameer (Mah, 2); Dave Kantilal (Raj, 2.5) drew Rathnakaran K (SR, 2.5); Sangma Rahul (Del, 2.5) drew Gagare Shardul (Mah, 2.5); Murali Krishnan BT (TN, 3) bt Gahan MG (Dk Kar, 2); Rao J Malleswara (AP, 2) lt to Prakash GB (TN, 3); Jagadish HD (Kar, 2) lt to Udeshi Aditya (Mah, 3).

Second-round: Laxman R (ICF, 1.5) drew Balkishan (Kar, 1.5); Ameya Karandikar (Mah, 1) lt to Thipsay Praveen (Mah, 2); Satyapragyan Swayangsu (IA, 2) bt Sekar B (TN, 1); Gavi Siddayya (Kar, 1) lt to Neelotpal Das (ONGC, 2); Thejkumar MS (SWR, 2) bt Yohan J (Ker, 1); Shruthi K (Kar, 1) lt to Venkatesh MR (BPCL, 2); Rathnakaran K (SR, 2) bt Augustin A (Kar, 1); Ramalingam Karthik (TN, 1) lt to Sangma Rahul (Del, 2); Praveen Kumar C (ICF, 1.5) drew Madhusoodana Bhat S (DK Kar, 1.5); Santosh Kashyap HG (Kar, 1) lt to Murali Krishnan BT (TN, 2); Prakash GB (TN, 2) bt Sumit Kumar (Jha, 1); Kulkarni Vinayak (Kar, 1.5) drew Shivananda BS (Kar, 1.5); Udeshi Aditya (Mah, 2) bt Malla Nooka Raju (AP, 2); Chakravarthi SVC (AP, 1) lt to Abhishek Das (SWR, 2); Maheswaran P (TN, 2) bt Gautam JK (Kar, 1).

ADVERTISEMENT
Published 11 July 2010, 16:30 IST

Follow us on :

Follow Us

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT