Dadapeer breaks mark, wins gold

Dadapeer breaks mark, wins gold

Results: Men: Seniors: 90KG: H Dadapeer (Squat: 270kg, Bench press: 140kg, Dead lift: 270kg, Total: 680) 1; Austin Pradeep Kumar (215, 137.5, 232.5, 585) 2; Zakir Sharif (210, 102.5, 262.5, 575) 3. 82.5KG: Suresh Padukone S (235, 130, 240, 605) 1; Madhu S (240, 120, 235, 595) 2; Ganesh Prasad (205, 145, 237.5, 587.5) 3. 75KG: Anand N (240, 125, 272.5, 637.5) 1; Tippu Sultan (240, 127.5, 270, 637.5) 2; Santosh Pujari (215, 110, 245, 570) 3. 67.5KG: Razvi Khan (225, 130, 245, 600) 1; Anil S (200, 105, 242.5, 547.5) 2; Nayan Kumar (200, 97.5, 235, 532.5) 3. 60KG: M Pratap (210, 130, 220, 560) 1; Hazrat Ali (160, 127.5, 215, 502.5) 2; U Laxman (192.5, 105, 197.5, 495) 3. Sub-juniors: 90KG: Gautam Pai (135, 77.5, 175, 387.5) 1; Sanath Kumar (110, 70, 135, 315) 2.

82.5KG: G Nishanth (125, 80, 160, 365) 1; Narahari (95, 70, 120, 285) 2.
75KG: Prakash B (150, 90, 150, 420) 1; Praveen (105, 65, 152.5, 325.5) 2.
67.5 KG: Malathesh G (130, 80, 160, 370) 1; Shreesha Bhat (125, 62.5, 165, 352.5) 2; Manoj Kumar (100, 62.5 150, 312.5) 3.

Women: Seniors: 90KG and above: Geetha Bai (140, 80, 140, 360) 1; Shobha (152.5, 77.5, 115, 345) 2.  90KG: KN Shailaja (145, 55, 155.5, 355.5) 1. 75KG: Shobha R (130, 50, 150, 330) 1. 67.5KG: BH Bharathi (127.5, 60, 135, 312.5) 1; Bhagirath (110, 60, 130, 300) 1. 60KG: Keerthi DK (125, 60, 150, 335) 1.

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)