Koushik, Satvik score

Koushik, Satvik score

Augustin A  also posted victory over Krithes Rai, while the higher rated Naren N Kumar could only draw with Nishanth S. Satvik M defeated Naman M Shetty.
Important results (I round): Ishan Bansal (0) lt to Girish A  Koushik (1); Augustin A (1) bt Krithesh Rai (0); Mayank M Shetty (0) lt to Bharadwaj Akshay (1); Satvik M (1) bt Naman M Shetty (0); Nikhilesh M Holla (0) lt to Anantharam RU (1); Naren N Kumar (1/2) drew Nishanth S (1/2); Nishchal (0) lt to  Varma Shabdhik (1); Chirag M Ramesh (1) bt Nithin N (0); Nitin R (0) lt to Amogha HA (1); Neeraj S Pai (1) bt Ojas Kulkarni (0); Ojasi Gopikrishna (0) lt to Vijeth TA (1).
Pangal Gopalkrishna Nayak (1) bt Panchami Shenoy K (0); Pawan (0) lt to Parthasarathy R (1); Sharan Rao (1) bt Pranav M Bhat (0); Pranav N Rao (0) lt to Kaushik HS (1); Manas Lakshmiprasad (1) bt Prateek S Hegde (0); Premkumar U Ginimav (0) lt to Vivekraj (1).
Nikhil R Umesh (1) bt Premraj Kamalaksha (0); Prerana S Bharadwaj (0) lt to Amith N Mahesh (1); Nischal P (1) bt Prithvi Deshpande (0).