Ashbeer maintains lead

Top scores (after 36 holes): Category A: 144: Ashbeer Saini (73, 71); 148:  Chikkarangappa (75, 73); 150: Khalin Joshi (74, 76). Category B: 155: Ankur Chadha (80, 75); 156: Kushal Singh (79, 77); 157: Shubhankar Sharma (76, 81). Category C: 166: Jairaj S Sandhu (89, 77); 167: Piyush Sanghwan (85, 82); 167: Viraj Madhappa (83, 84). Category D (after 18 holes): 84: Karandeep S Kochar; 88: Arun Prasad; 89: Sarthak Kohli. Girls (A, B & C - after 18 holes): 75: Laverry Kumar; 77: Sherya Ghei; 81: Gauri Monga.

Comments (+)