Girish, Vanessa champs

Girish, Vanessa champs

 Mysore’s Girish A  Koushik (right) and Mangalore’s Vanessa D’Souza with the State sub-junior title on Tuesday.

Important results: Boys (round VII): Shreeshan S (5.5) lt to Girish A Koushik (7.5); Yashas D (6) drew Nihal Manjunath (6); Antonio Viani D'Cunha (6.5) drew Augustin A (5.5); Varma Shabdhik (5.5) drew Anishcharith C Bhandary (5.5); Sakshath UK (4.5) lt to Karthik HS (5.5); Amith N Mahesh (5) drew Deshik KJ (5); Nikhilesh M Holla (4.5) lt to Anantharam RU (5.5); Akshay V Halagannavar (5.5) bt Prajval P Kashyap (4.5); Pangal Gopalkrishna Nayak (4.5) lt to Kaushik HS (5.5); Abhishek U Akki (5.5) bt Nikhil R Umesh (4.5); Aditya Pai K (4) drew Hermon Dain Saldanha (4.5); Adarsh KS (5) bt Ajay SM (4); Amogha KS (4) lt to Vishwajith S Nair (5); Sunil Bhargav N (4.5) drew Arjun Adappa (4.5); Anutthama A (4) lt to Vishruth Sham (5). Rankings: Girish A  Koushik (7.5) 1; Antonio Viani D'Cunha (6.5) 2; Nihal Manjunath (6) 3; Yashas D (6) 4; Anishcharith C Bhandary (5.5) 5.

Girls (round VI): Andria LD’Souza (5) bt Nisha N Patkar (4); Vanessa D’Souza (5) bt Manasa HR (3.5); Panchami Shenoy K (4.5) bt Shalon Joanne Pais (4); Eulalia AJ Pereira (3) lt to Akshatha R (4.5); Reesha Shenoy (4) bt Swathi Bhat (3); Suman Ramesh (3.5); bt Ninada KC (2.5); Aditi B Rao (2.5) lt to Swathi Shetty (3.5); Sharanya V (3.5) bt Sushmitha Rao (2.5).

Rankings: Vanessa D’Souza (5) 1; Andria LD’Souza (5) 2; Akshatha R (4.5) 3; Panchami Shenoy K (4.5) 4; Nisha N  Patkar (4) 5.

DH Newsletter Privacy Policy Get the top news in your inbox
GET IT
Comments (+)